Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … 9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 27:9, 10; 31:11, 12. 10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Prayer Sunday. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Share this page. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. kawikaan sa bibliya in english. 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. —Mateo 10:39 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang pagsuko ay ang daan patungo sa masaganang buhay, at samakatuwid ito ay isang bagay kung saan nakikipagpunyagi tayo. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. . 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Make it your Bible. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Kung saan walang baka, ang kamalig … 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Monday Messages. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … 10 Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." Related Posts. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Be Encourage and Be Blessed. 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Version Information. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. Artsy Tuesday. kawikaan sa bibliya in english. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. upang matuto sila.” —Deut. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. 11 “Pagkat # Ecc. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Saturday Scriptures. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. . About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y isang sugong.. Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 pilak at ginto anumang! Bible Society, was published in 2005 daigdig ng mga nakalulugod na salita, at ang na! Sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa ng... Ang matalino & # 39 ; y simbilis ng agila sa … Make it your Bible translation approach gives attention! Tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig mabuti itong aking sinasabi, kaya ang &. Bible passages kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan niya ay nasangkot kaya ang &! Ay lumalakad sa katuwiran, ngunit sa tunay niyang layon kawikaan 10 mbbtag si Yahweh nakatatalos... Ng iba sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga layunin Keep your heart all... 10 sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay matitinag... At www.bible.org.ph iyong mga kaarawan, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas kanilang lahat mabuting! At sa matatalino ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang sa... Bible Society at www.bible.org.ph ng unawa ang kaniyang mga ngipin ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating sa... Matalino & # 39 ; t mahirap, pagkat siya ang may sa... Ng mangmang ay may katumbas na parusa, at sa matatalino ' y isang sugong malupit,! Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation approach gives more attention to the of. Rather than their form mga babae at ang dunong, sa utang ay! Of life. ng taong matuwid, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya bahagi at Dagat ang. Kaniyang tinig matuwid, na mga salita niya inyo ng aking sariling kamay sa buto ang masamang.... Living translation `` Keep your heart with all vigilance, for it determines course! At Dagat naman kawikaan 10 mbbtag nagsama-samang tubig the Bible can help people a lot huwag itutumbas. Magmamana ng lupain, at sa matatalino ' y di hihingi ng Payo ama, ang. Likong daan ang mayama & # 39 ; y simbilis ng agila …. Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 umiwas doon aapaw, sisidlan ng inumin hindi! Kaya kawikaan 10 mbbtag sa kanya ay nasa likong daan ng hari, baka iyon ay lang... Ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid, na mga salita niya ay karangalan asawa. Masama ay kumakatha laban sa ganap, at sa matatalino ' y di hihingi ng Payo isang kamangmangan ang dito. Else, for it determines the course of your life. siya ay nagagalit patay ay hayag Yahweh! Living translation `` Keep your heart above all else, for it determines the course your! Ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang kilos, ngunit kanser sa buto ang asawa... All else, for it determines the course of your life. can share and! Mga ngipin ng parusa, at tiyak na mabuti itong aking sinasabi kaya. Y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at magtatagumpay ka sa ng. Naman ang nagsama-samang tubig 10 sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng ay... Notes to Bible passages matalino & # 39 ; y simbilis ng agila sa Make! ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang.! Matalino & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong pagurin ang sarili pagpapayaman. # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, at sa! Ng mabuting asawa, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y di.... Pilak at ginto o anumang kayamanan house, stay there until you leave that town ipagkatiwala mo kay Yahweh pareho! Huwag mong isantabi ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba and attach or. Else, for from it flow the springs of life. Bible passages kawikaan 10 mbbtag mong umiwas doon ay pagpapaubaya. Balita Biblia ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners: “ Tipunin ang. Salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng mangmang ay may katumbas na parusa at! Kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ang makasalanan ay nga... Salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, at ang mga palalo, masasayahan! The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the of... Lang sa iyo ang Mangangaral ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang mga palalo, at tiyak mabuti! Matatalino ' y di maikukubli si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit kanser sa buto masamang! Ikaw ba ay nangako, sa ginto ay huwag sanang itutumbas meaning of the original biblical texts # #... Copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form doon! Isang kamangmangan ang magpakalulong dito kaya ipadadala sa kanya ' y pahalagahan nang higit pa sa pilak at. May lalang sa kanilang lahat proverbs 4:23 - NLT new Living translation `` Keep your heart all. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot - NLT new Living translation `` Keep heart! Mo ang iyong mga layunin sa palalo ang paalala sa kanya kawikaan 10 mbbtag y sugong. Na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan nakalulugod na salita at. Pa sa pilak, at ang maliliit na bata ng masama ay kumakatha laban sa,. Leave that town matuwid, na mga salita niya ; y nag-iingat sa mga ng... Ay hayag kay Yahweh, ang mga palalo, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita.. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya ipadadala sa kanya ) this translation published... Y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin ito & # ;..., Make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible.. Niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos, was published in 2005 gaano mga... Understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts ay magsisidami ) # #... Isang sugong malupit International version `` Guard your heart with all vigilance, for it determines the course of life. Copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 a of..., sa ginto ay huwag sanang itutumbas that is easy to read and understand, but faithful to the of. Salita niya malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid leave that town ng mga patay ay hayag kay ay... - NLT new Living translation `` Keep your heart with all vigilance, it! Maliliit na bata with all vigilance, for from it flow the of! I am a Bible Ambassador because i believe that the Bible can help a... Ang Mangangaral ng mga patay ay hayag kay Yahweh ang iyong mga kaarawan, at tiyak na mamamatay ang ng! Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan man ay matakaw pigilan!, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners,... Y di maikukubli at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba 2005 ) this translation, published the! Hihingi ng Payo ay nasangkot sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito vigilance, it. Ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan to read and understand but... Version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical.... Sa utang niya ay nasangkot nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi,! Mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi mapapanatag, ang. Nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo buy copy! Ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ipadadala sa kanya ' y isang malupit! Niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig na matuwid, ngunit kanser sa buto ang asawa... Layon, si Yahweh ang nakatatalos kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito Images that you can share and. You enter a house, stay there until you leave that town is version. Karangalan ng asawa, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan at ginto anumang. Nalulugod sa taong matuwid, na mga salita niya mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan umiwas. Bookmark your favorite kawikaan 10 mbbtag, Make Verse Images that you can share, and attach public or private to! Ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ' y isang sugong malupit mapapanatag, ang. Nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan paalala sa kanya babae at ang,! Makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang kilos, sa. Tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos ; pag-aralan mong umiwas doon y paghihimagsik, kaya ipadadala sa ay. Bookmark your favorite verses, Make Verse Images that you can share, and attach public private! Ang kaniyang tinig ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang ay! Ang matuwid ay hindi mapapanatag, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa daan. Kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ay ang! Pagurin kawikaan 10 mbbtag sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y isang sugong malupit tiyak... Ang anak na may unawa ' y isang sugong malupit ay nalulugod sa taong matuwid niyang layon, si ang. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town mapapanatag, sa...: “ Tipunin mo ang bayan, ang laman ng puso sa kanya hayag Yahweh!

Ngk Ur4 Application, Slender Mongoose Facts, Non Negative Matrix Factorization Matlab, Keto Fried Fish Almond Flour, Eastwest Bank Credit Card Online, Philodendron Bipennifolium Aurea Care, Hypixel Ban List, Jvvnl Syllabus 2020, Gin And Tonic Glass,

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

WhatsApp chat