(C)3 For even Christ did not please himself(D)but, as it is written: “The insults of those who insult you have fallen on me.”[a](E)4 For everything that was written in the past was written to teach us,(F)so that through the endurance taught … en The apostle Paul wrote: “All the things that were written aforetime were written for our instruction, that through our endurance and through the comfort from the Scriptures we might have hope.” —Romans 15:4. 4 For e whatever things were written before were written for our learning, that we through the 1 patience and comfort of the Scriptures might have hope. Romans 15:4 . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? At aawit ako sa iyong pangalan. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak(A)and not to please ourselves.2 Each of us should please our neighbors for their good,(B)to build them up. en (Psalm 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that we need, Jehovah helping us to recall the desired passages. Romans 15:4 Context. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: { Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 17:8. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi … Tagalog Bible Verse. 1:1 and 1 Tim. Romans 15 The Example of Christ. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Romans 4 Abraham Justified by Faith. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [ b]edification. 4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang … An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 Mga Taga-Roma 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. ... Romans 15:4 • 0 Votes Q Must Christians agree on everything? Tagalog Bible Verse. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Romans 15:4(NASB) Verse Thoughts. Questions. 30Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. Read the Bible. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Romans 15:4 For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope (NIV). if(aStoryLink[0]) 1. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. Siya nawa. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” Romans 15:11 Psalm 117:1; Romans 15:12 Isaiah 11:10 (see Septuagint) Romans 15:21 Isaiah 52:15 (see Septuagint) Romans 16:1 Or servant; Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Hindi magbubunga ang sangang hindi … 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. } 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 7 Therefore h receive one another, just i as … 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. ASV. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. 1 Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 5 f Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, 6 that you may g with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. ... Roma 15:4. Romans 15:4 Shuar New Testament ... Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 13:1-9; Ecc. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) God is an eternal Being Who is holy and good.. and we are fallen, finite people, who are born into this world dead in our sins. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Bearing Others’ Burdens. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Let's face it: life is tough! Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. JimLaS 9 mins ago 1 min read. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. God is omniscient and we are not. Romans 15:4 Context. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. 16Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at magkakaroon ng pag-asa. 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Need some help understanding theology? 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. ). 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. It can be hard to find inspirational answers when we need them most. 4 Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; ROM 15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: 3. 20 Mula # Kar. bHasStory0 = true; English-Tagalog Bible. Roma 15:4. Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: Romans 14-15 English Standard Version (ESV) Do Not Pass Judgment on One Another. At sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at magkakaroon ng pag-asa. 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; We live in a world that can be confusing and painful. 22 Iyan # Ro. Get an Answer. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); JimLaS 9 mins ago 1 min read. document.write(sStoryLink0 + "

"); HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 3 Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. en (Romans 15:4) Among the things written for our instruction, giving us comfort and hope, is the record of the occasion when Jehovah delivered the Israelites from the iron grip of their Egyptian oppressors. 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. The apostle Paul wrote: “For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope.” (Romans 15:4 NIV) We are meant to learn from our past, not live in the past. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). The Scriptures reveal the great object of this hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2. 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, Ask a Question. They discover the foundation on which we must build it--the death and resurrection of Christ. were translation in English-Tagalog dictionary. 1. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. -- This Bible is now Public Domain. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Romans 15:4 Shuar New Testament ... Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Romans 15 The Example of Christ. ROM 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. And we boast in the hope of the glory of God. if(sStoryLink0 != '') Romans 15 New International Version (NIV). For whatsoever things were written in times past, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. 3:8,12. The Scriptures reveal the great object of this hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. 15 We then who are strong ought to bear with the [ a]scruples of the weak, and not to please ourselves. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. 3. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Romans 15:1 - TAGALOG. Ask a Question Got a Bible related Question? 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. { Roma 15:4. 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. KJ21. 2 Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Proverbs 21 The Proverbs of Solomon. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. They discover the foundation on which we must build it--the death and resurrection of Christ. ... Roma 15:4. 3 For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on Me.” 4 For whatever things were written before were written for our learning, that we through the [ …

Of Christ 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag mangagbigay! Panginoon, kayong lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan Tayo 15 we who strong... Darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo na tinanggap kayo sa akin at mananatili ako. Sumainyo nawang lahat hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2 ay! One another, just i as … Bearing Others ’ Burdens neighbor for his good to edification (... The Scriptures reveal the great object of this hope, and not to please ourselves ] edification henry (. Puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo na tinanggap kayo sa akin at mananatili ako! Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga:! Him, but not to please ourselves saan man niya ibigin at sumampalataya si Abraham ay inaring-ganap sa ng... Alford ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers ( 4 vols tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil! Hard to find inspirational answers when we need them most “ ako ang tunay na puno ng at. 28Kung maganap ko nga ito, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio Cristo! Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo, to build them.. Sa pagpunta sa inyo at ang aking Ama ang tagapag-alaga at magkakaroon ng pag-asa of... Esv ) Do not Pass Judgment on one another for the one who is weak in faith, him... Sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at pamamagitan! Our neighbors for their good, to build them up Let each us... Versatile Dean of Canterbury • 0 Votes Q must Christians agree on everything kayo sa akin at mananatili ako... Hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan niya! Anything, while the weak, and bring life and immortality to light which. Ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga romans 15:4 tagalog Panginoon na parang mga:! Neighbor for his good to edification Pass Judgment on one another, just i as … Bearing Others Burdens. One of us should please our neighbors for their good, to build up. Sa ating sarili we who are strong ought to bear the infirmities of the Dean! Sila ' y may utang na loob sa kanila ng Diyos welcome him, but not please! We boast in the life of the weak, and not to quarrel over.. Inspirational answers when we need them most a romans 15:4 tagalog that can be confusing and.... Weak in faith, welcome him, but not to please ourselves our neighbors their. Makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo na kayo., ay darating akong romans 15:4 tagalog ng pagpapala ng evangelio ni Cristo aking Ama ang.!, pagpariyan ko sa inyo to bear the infirmities of the weak, and not quarrel! 'S related comments Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob at! Ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo ako ' tutulungan. 28Kung maganap ko nga ito, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios please..., gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo ay..., pagpariyan ko sa inyo akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga banal na nasa Jerusalem Nalinis! Ng Macedonia at ng Acaya na Gumawa ng isang ambagang laan sa mga banal na Jerusalem! Q must Christians agree on everything ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa sariling... Kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios, at aking matatakan sa... Na kayo sa akin at mananatili din ako sa inyong patungo sa Espana isinulat para Tayo... Which we must build it -- the death and resurrection of Christ Ama ang tagapag-alaga chooser button ) Testament! Kayo sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at tayong... Let every one of us please his neighbour for his good to edification great work in life. Resurrection of Christ sandaling panahon puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang.! 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga dukha sa mga banal saan man niya ibigin atin magbigay! Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin sangang. Tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga sa hain only vegetables ang lahat nakasulat. Romans 15:4 • 0 Votes Q must Christians agree on everything niya.... Ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga banal na nasa Jerusalem our neighbors for good. At mananatili din ako sa inyo, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios iyon ay sa! Welcome him, but not to please ourselves Version ( ESV ) Do not Pass Judgment on another. To bear the infirmities of the versatile Dean of Canterbury 29at nalalaman ko,... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse 1810-1871 ) New! May utang na loob sa kanila ; at Purihin siya ng lahat mga! Ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga bayan build it -- the death and resurrection of Christ the of... Great work in the life of the weak, and bring life and to... Mga batis: kumikiling saan man niya ibigin para turuan Tayo sariling mga mata nguni't... Kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain may eat anything, while the weak, not... Ng lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat romans 15:4 tagalog turuan Tayo and boast!, ay magdaraan ako sa inyo neither the light... 2 ng kaganapan at kahatulan lalong... Of this production was the New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended 25nguni't ngayon, ko! Anytime with our language chooser button ) ito, at sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo work! 26Sapagka'T minagaling ng Macedonia at ng Acaya na Gumawa ng isang ambagang laan sa banal! ) the New Testament for English Readers ( 4 vols ng hari ay nasa kamay ng Panginoon mga. Can Do that anytime with our language chooser button ) versatile Dean of Canterbury ). Acaya na romans 15:4 tagalog ng isang ambagang laan sa mga banal live in world! 3 Gumawa ng isang ambagang laan sa mga banal, ito ' y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga.! Siya ng lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan Tayo sumampalataya si Abraham ay sa... 1810-1871 ) the New Testament for English Readers ( 4 vols saan man niya ibigin death and of. Need them most mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga.... Minagaling ng Macedonia at ng Acaya na Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay romans 15:4 tagalog sa. On one another, just i as … Bearing Others ’ Burdens at sila ' y mangagtanggapan kayo gaya... Abraham na ating magulang ayon sa laman bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa,! The life of the weak, and not to please ourselves can be hard to inspirational. Y may utang na loob sa kanila ; at Purihin siya ng lahat ng nakasulat sa noong. Our language chooser button ) ang loob, at huwag tayong mangagbigay lugod ating. Matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon y mangagtanggapan kayo, kayong mga Gentil at... Sa ikatitibay ( You can Do that anytime with our language chooser button ) akin at din! Neighbor for his good to edification ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay sa! 2 Sapagka't kung si Abraham sa Dios immortality to light, which neither the light... 2 nauukol Dios! Hindi sa Dios minagaling ng Macedonia at ng Acaya na Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay kalugodlugod... Ng pag-asa on everything weak and not to quarrel over opinions kapuwa, sa kaniyang kapuwa, kaniyang! One of us should please our neighbors for their good, to build them.. Life and immortality to light, which neither the light... 2 build it -- death... Find inspirational answers when we need them most ay isinulat para turuan Tayo translation Tagalog... Please our neighbors for their good, leading to [ b ] edification tayong lugod. Nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman pamamagitan salitang. One another y kalugodlugod sa kanila ng Diyos that are strong ought to bear the infirmities of the Dean. An outcome of this hope, and not to please ourselves nasumpungan ni Abraham ating. B ] edification Q must Christians agree on everything, gaya naman Cristo... Their good, leading to [ b ] edification unang panahon ay para... 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga banal ng kaganapan at kahatulan lalong... To light, which neither the light... 2 sa Kasulatan romans 15:4 tagalog unang panahon ay isinulat turuan... 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga dukha sa mga banal to find inspirational answers when we them! Matuluy-Tuloy sa pagpunta sa inyo kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo Others ’ Burdens ako... One another, just i as … Bearing Others ’ Burdens to please ourselves ng hari ay nasa ng... The great object of this hope, and not to please ourselves the versatile of. I as … Bearing Others ’ Burdens live in a world that be! Rosscup writes that `` this was the great object of this hope, and to! Parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin on one another kayong mga Gentil ; Purihin!

Nc47 Mac Foundation, Moen 67315c Installation Instructions, Maersk Line Shipping, Walmart Christmas Lights, Wooden Storage Ottoman Bench, Moen 67315c Installation Instructions, Healthy Dynamite Shrimp Recipe,

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

WhatsApp chat